ניו יארק סיטי נוצט פארשידענע פארקינג און רייזע פערמיטס פאר מענטשן, רעגירונג אגענטורן, און ארגאניזאציעס. 

אונטן געפינט זיך אן איבערבליק פון פארקינג און טרעוול פערמיטס ארויסגעגעבן דורך NYC DOT. איר קענט באזוכן א פערמיט בלאט געוואר צו ווערן מער ווי אזוי זיך איינצוגעבן.

 

אינדיווידועלע פערמיטס פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס

NYC פארקינג פערמיט פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס (NYC PPPD) - ארויסגעגעבן פאר מענטשן וואס האבן א פערמענאנטע דיסאביליטי וואס אפעקטירט ערנסט זייער באוועגליכקייט צו פארקירן אויף NYC גאסן. נישט-דרייווערס, אריינגערעכנט קינדער מיט קוואליפיצירנדע דיסאביליטיס, זענען אויך בארעכטיגט צו ווערן גענומען אין באטראכט. דער פערמיט ערלויבט אויפן-גאס פארקינג אין NYC'ס נישט-פארקינג זאנעס און אנדערע באגרעניצטע פלעצער.

ווערט געוואר מער וועגן פארקינג פערמיטס פאר מענטשן מיט דיסאביליטיס.

 

צייטווייליגע אויפן-גאס פארקינג פערמיט (טעמפ. NYC PPPD) - ארויסגעגעבן פאר א תקופה פון דריי (3) מאנאטן צו ערלויבן אייגנטומער וואס ערווארטן א ריסערטיפיקאציע באשלוס דורך NYC'ס דעפארטמענט אוו העלט און מענטל היידזשין (DOHMH).

 

NY סטעיט פארקינג פערמיט (NYS – בלויע הענגטעג) - ארויסגעגעבן פאר א תקופה פון ביז פינף (5) יאר צו א NYC איינוואוינער מיט א קוואליפיצירנדע באוועגונג דיסאביליטי ווי באשטעטיגט דורך א NYסטעיט-לייסענס'ד דאקטער. אין NYC, ווערט דער פערמיט גענוצט פאר פארקינג אין פלעצער מיטן אינטערנאציאנאלע סימבאל פון עקסעס, וואס געפינט זיך בלויז אין אףף-גאס פארקינג און פריוואטע לאטס.

ווערט געוואר מער וועגן NY סטעיט פארקינג פערמיטס.

 

צייטווייליגע NY סטעיט פארקינג פערמיט (טעמפ. NYC – רויטע הענג-טעג) - ארויסגעגעבן פאר א תקופה פון זעקס (6) מאנאטן פאר צייטווייליגע באוועגונגס צושטאנדן וואס אפעקטירן אייער פעאיגקייט צו גיין. פערמיט אייגנטומער מוזן זיך ווידער איינגעבן פאר נאך א צייטווייליגע פערמיט ווען עס לויפט אויס.

 

רעגירונג אגענטור פערמיטס

אגענטור ביזנעס פארקינג פערמיט (ABPP) - ארויסגעגעבן צו רעגירונג איינגעשטעלטע וואס דארפן פארקירן אויפן-גאס בשעת'ן דורכפירן אפיציעלע ביזנעס. עס איז גילטיג פאר דריי (3) פארקירונג אין נישט-פארקינג, טראק לאודינג, און מיטער'ד זאנעס. דער פערמיט מוז ווערן אריינגעגעבן דורך יעדע אגענטור'ס NYC DOT לייעיזאן און דיסטריביוטעד דורך NYC DOT דורכאויס דער איינגעשטעלטער'ס אגענטור לייעיזאן.

ווערט געוואר מער וועגן אגענטור ביזנעס פארקינג פערמיטס.

 

סיטי אגענטור פארקינג פערמיט (CAPP) - ארויסגעגעבן צו רעגירונג הויפטן און העכסטע דעפיוטיס וואס דארפן פארקירן אויפן-גאס בשעת'ן דורכפירן אפיציעלע ביזנעס.

ווערט געוואר מער וועגן סיטיווייד אגענטור פארקינג פערמיטס.

 

אגענטור אויטאריזירטע פארקינג פערמיט (AAOSP) - ארויסגעגעבן צו רעגירונג איינגעשטעלטע און פריוואטע שולע שטאב וואס רייזן צווישן מערערע פאסיליטיס און נוצן אויטאריזירטע אויפן-גאס פארקינג פלעצער.

ווערט געוואר מער וועגן אגענטור אויטאריזירטע פארקינג פערמיטס.

 

פערמיטס פאר נישט-פאר-פראפיט ארגאניזאציעס, קלערדזשי און ביזנעסער

יערליכע אויפן-גאס פארקינג פערמיט (AAOSP) - ארויסגעגעבן פאר נישט-פאר-פראפיט ארגאניזאציעס צו ערלויבן פארקינג אין באשטימטע פארקינג זאנעס אדער לאקאציעס פאר קורצע, פאראויס-אראנדשירטע תקופות בשעת'ן דורכפירן ארגאניזאציע פליכטן.

ווערט געוואר מער וועגן יערליכע אויפן-גאס פארקינג פערמיטס.

 

קלערדזשי פארקינג פערמיט - ארויסגעגעבן פאר מיטגלידער פון די קלערדזשי צו ערלויבן פארקירונג פון פערזענליכע וויהיקלס בשעת'ן דורכפירן מיניסטעריעל פליכטן. ערלויבן וויהיקלס צו פארקירן פאר ביז פינף (5) שעה אין נישט-פארקן זאנעס נעבן זייערע געבעט הייזער ביז פיר (4) שעה אין זאנעס נעבן פיונערל הייזער, און ביז דריי (3) שעה אין זאנעס נעבן שפיטעלער.

ווערט געוואר מער וועגן קלערדזשי פארקינג פערמיטס.

 

9/11 באס פארקינג פערמיט - ארויסגעגעבן צו טור-באס פירער וואס באזוכן דעם 9/11 מעמאריעל און מוזעאום צו פארקירן אין באשטימטע מיטער'ד באס פארקינג פלעצער. די פלעצער געפינען זיך אונטער Houston Street אין Lower Manhattan.

ווערט געוואר מער וועגן די 9/11 באס פארקינג פערמיט.

 

עקספרעס לעין רייזע פערמיט - ארויסגעגעבן צו פירמעס מיט אמביולעטס, קאמיוטער ווענס, שאטלס, און וויהיקלס מיט באס פלעיטס. דער פערמיט ערלויבט צוטריט צו הויכע-אקיופענסי (HOV) לעינס אויף די Long Island  און  Gowanusעקספרעסוועיס.

ווערט געוואר מער וועגן עקספרעס לעין רייזע פערמיטס.

 

הייוועי רייזע פערמיט - דער פערמיט ערלויבט מולטי-פאסאנדזשיר טראנזיט וויהיקלס (אזוי ווי קאמיוטער ווענס און שולע באסעס) און קאנסטראקשאן וויהיקלס צוטריט צו וואג-באגרעניצטע טיילן פון NYC פארקוועיס וואס ווערן געווענליך גענוצט דורך פאסאנדזשיר קארס. רוב פערמיטס פאר טראנזיט וויהיקלס ווערן ארויסגעגעבן פאר נישט-פאר-פראפיטס, שולעס, און זומער קעמפס. פערמיטס פאר קאנסטראקשאן וויהיקלס ווערן ארויסגעגעבן בלויז פאר פירמעס וואס טוען מעינטענענס און ריקאנסטראקשאן אויף די פארקוועיס און דערנעבנדיגע שאסייען. אפליקאציעס פאר די פערמיטס ווערן איבערגעקוקט דורך NYC DOT אינדזשענירן צו פארזיכערן אז די שווערערע וויהיקלס האבן נישט קיין אומגינסטיגע ווירקונג אויף שאסיי גאנצקייט און זיכערהייט.

ווערט געוואר מער וועגן הייוועי רייזע פערמיטס.

 

איינצלנע באנוץ אויפן-גאס אפליקאציע (SUOS) - ארויסגעגעבן פאר א געוויסער צוועק אין באשטימטע פארקינג זאנעס אדער ביי געוויסע לאקאציעס פאר א פאראויס-אראנדזשירטע צייט אפשניט. נישט ארויסגעגעבן פאר קאמערציאלע אקטיוויטעטן אדער פאר קאמערציאלע וויהיקלס.

ווערט געוואר מער וועגן איינצלנע באנוץ אויפן-גאס אפליקאציעס.

 

גאס רייזע פערמיט - ערלויבט באשטעטיגטע וויהיקלס צו רייזן אויף די Trinity Place/Church Street  באסוועי ביי Battery Park און Greenwich Street, כדי זיי זאלן קענען האבן צוטריט צו געביידעס וואס געפינען זיך אויפן באסוועי.

ווערט געוואר מער וועגן גאס רייזע פערמיטס.

       

אנדערע NYC פערמיט אינפארמאציע: 

אינפארמאציע איז אוועילעבל לגבי אנדערע NYC DOT פערמיטס. אינפארמאציע איבער NYC DOT קאנסטראקשאן פערמיטס איז אויך אוועילעבל אויף nycstreets.net.