ארויסגעגעבן פאר נישט-פאר-פראפיט ארגאניזאציעס צו ערלויבן פארקינג בשעת'ן דורכפירן ארגאניזאציע פליכטן.

 

יערליכע אויפן-גאס פארקינג פערמיט איז נישט יעצט אוועילעבל אויף דעם פלאטפארם

זיך איינצוגעבן פאר יערליכע אויפן-גאס פארקינג פערמיט:

איינגעבן פאר א יערליכע אויפן-גאס פארקינג פערמיט