די סיטיווייד אגענטור פארקינג פערמיט

די סיטיווייד אגענטור פארקינג פערמיט (CAPP) איז נישט יעצט אוועילעבל אויף דעם פלאטפארם.

 

סיטיווייד אגענטור פארקינג פערמיט (CAPP) - איז אוועילעבל פאר אגענטור הויפטן און באאמטע

זיך איינצוגעבן פאר (CAPP) ביטע אימעילן:

PlacardRenewal@dot.nyc.gov