רוף סענטער

פערמיטס און קאסטומער סערוויס

די שנעלסטע וועג צו באקומען ענטפערס פאר אייער פראגעס וועגן אייער אפליקאציע אדער פערמיט איז זיך צו פארבינדן מיט די פערמיטס און קאסטומער סערוויס אויף(718) 433-3100 , מאנטאג ביז פרייטאג, פון 8:00AM ביז5:00PM .

 

פארבינדט זיך מיט 311

 311סערוויס איז אוועילעבל דורך רופן 311 פון אינערהאלב דעם סיטי אדער 212-NEW-YORK אינדרויסן פון די פינף באראס. 311 TTY סערוויס איז אוועילעבל דורך רופן212-504-4115 . איך קענט אויך טעקסט'ן די 311 סערוויס אויף 311-692.

 

פארבינדט זיך מיט DOT אנליין

אויב האט איר פראגעס וועגן די סטאטוס פון אייער פערמיט, און איר קענט אונז נישט כאפן דורכ'ן טעלעפאן, קענט איר נוצן אונזער אנליין בויגן צו קאמיוניקירן מיט אונז:

https://www1.nyc.gov/html/dot/html/contact/contact.shtml

אנליין אנווייזונגען:

1. מישט אראפ צום אנליין בויגן צו באצייכענען דעם סארט פראבלעם וועגן וואס איר ווילט זיך פארבינדן מיט אונז.

2. אויף דעם What’s the general topic דראפ-דאון פענסטער, וועלט אויס “Permits, Licenses or registrations”.

3. אויף דעם What kind of place (וועלכע סארט פלאץ) דראפ דאון פענסטער, וועלט אויס Citywide Concern.

4. שילדערט אייער פראגע מיט וויפיל איינצלהייטן עס איז נאר מעגליך אינעם שילדערונג קעסטל.