ארויסגעגעבן פאר נישט-פאר-פראפיטס און אנדערע ביזנעסער צו נוצן  HOVלעינס אויף די LIE און Gowanus.

 

די גאס רייזע פערמיט איז נישט יעצט אוועילעבל אויף דעם פלאטפארם

זיך איינצוגעבן פאר די עקספרעס לעין רייזע פערמיט אימעיל'ט:

Highwaypermits@dot.nyc.gov