ארויסגעגעבן פאר מיטגלידער פון די קלערדזשי צו ערלויבן פארקירונג בשעת'ן דורכפירן מיניסטעריעל פליכטן.

די קלערדזשי פארקינג פערמיט איז נישט יעצט אוועילעבל אויף דעם פלאטפארם.

 

זיך איינצוגעבן פאר די קלערדזשי פארקינג פערמיט:

https://www.nyc.gov/html/dot/html/motorist/clergy.shtml