אגענטור ביזנעס פארקינג פערמיטס

אגענטור ביזנעס פארקינג פערמיט ABPP ווערט ארויסגעגעבן פאר רעגירונג איינגעשטעלטע אויף אפיציעלע ביזנעס צו פארקירן פאר ביז 3 שעה אין "No Parking" זאנעס.

 

די אגענטור ביזנעס פארקינג פערמיטס (ABPP) איז נישט יעצט אוועילעבל אויף דעם פלאטפארם

זיך איינצוגעבן פאר אגענטור ביזנעס פארקינג פערמיטס (ABPP):

זיך איינצוגעבן פאר אן אגענטור ביזנעס פארקינג פערמיטס