איינצלנע באנוץ אויפן-גאס אפליקאציע

ארויסגעגעבן פאר ספעציפישע צוועקן אין באשטימטע פארקינג זאנעס פאר א באגרעניצטע צייט, נישט פאר קאמערציאלע

באנוץ.

 

די איינצלנע באנוץ אויפן-גאס אפליקאציע איז נישט יעצט אוועילעבל אויף דעם פלאטפארם.

זיך איינצוגעבן פאר די  איינצלנע באנוץ אויפן-גאס אפליקאציע אימעיל'ט:

Highwaypermits@dot.nyc.gov.