ערלויבט באשטעטיגטע וויהיקלס צו באקומען צוטריט צו די טשורטש סטריט באסוועי.

 

די גאס רייזע פערמיט איז נישט יעצט אוועילעבל אויף דעם פלאטפארם

זיך איינצוגעבן פאר די גאס רייזע פערמיט אימעיל'ט: 

higwaypermits@dot.nyc.gov.