ארויסגעגעבן פאר רעגירונג איינגעשטעלטע און פריוואטע שולע ביי פריוואטע שולע פאסיליטיס.

 

די אגענטור אויטאריזירט פאר סטריט פארקינג פערמיט (AAOSP) איז נישט יעצט אוועילעבל אויף דעם פלאטפארם

זיך איינצוגעבן פאר די Authorized on Street Parking Permit (AAOSP) אימעיל צו:

אויב, פריוואטע שולע: psplacardrenewal@dot.nyc.gov.

אויב, סיטי רעגירונג אגענטור: placardrenewal@dot.nyc.gov