הייוועי רייזע פערמיט - הייוועי רייזע פערמיט

דער פערמיט ערלויבט מולטי-פאסאנדזשיר טראנזיט וויהיקלס (אזוי ווי קאמיוטער ווענס און שולע באסעס) און קאנסטראקשאן וויהיקלס צוטריט צו וואג-באגרעניצטע טיילן פון NYC פארקוועיס וואס ווערן געווענליך גענוצט דורך פאסאנדזשיר קארס. רוב פערמיטס פאר טראנזיט וויהיקלס ווערן ארויסגעגעבן פאר נישט-פאר-פראפיטס, שולעס, און זומער קעמפס. פערמיטס פאר קאנסטראקשאן וויהיקלס ווערן ארויסגעגעבן בלויז פאר פירמעס וואס טוען מעינטענענס און ריקאנסטראקשאן אויף די פארקוועיס און דערנעבנדיגע שאסייען. אפליקאציעס פאר די פערמיטס ווערן איבערגעקוקט דורך NYC DOT אינדזשענירן צו פארזיכערן אז די שווערערע וויהיקלס האבן נישט קיין אומגינסטיגע ווירקונג אויף שאסיי גאנצקייט און זיכערהייט.

 

ווערט געוואר מער וועגן הייוועי רייזע פערמיטס.