Pemi pou Vwayaj sou Otowout (kamyonet, bis, konstriksyon)

Pèmi sa a pèmèt anpil pasaje pou yo pran transpò piblik (tankou ti bis ak bis lekòl yo) ak machin konstriksyon nan wout NYC ki gen restriksyon sou pwa lou ke ti machin konn itilize lepisouvan. Yo plis bay pèmi ak machin k ap fè transpò piblik volontèman yo, lekòl yo, ak kan dete yo. Yo bay pèmi konstriksyon sèlman ak konpayi k ap fè reparasyon ak rekonstriksyon wout pwomnad yo ak wout ki kwaze yo. Demann pou pèmi sa yo egzamine pa enjenyè NYC DOT yo yon fason pou yo ka asire yo pa gen okenn machin pwa lou ki reprezante yon danje pou sekirite sou wout la.

 

Aprann plis sou Pèmi Pou Vwayaje Sou Otowout.