Kontakte Nou

Sant Apèl

Pèmi pou Paking ak Sèvis Kliyan

Fason pou w jwenn repons pou kesyon ou yo pi vit sou aplikasyon oswa pèmi ou an se lè w kontakte sèvis Pèmi ak Kliyan nan
(718) 433-3100, lendi jiska vandredi ant 8:00AM ak 5:00PM

 

Kontak 311

311 disponib anliy, lè ou rele 311 anndan Vil la oswa
212-NEW-YORK deyò senk (5) minispalite yo. 311 TTY sèvis TTY disponib lè ou rele 212-504-4115.
Epitou, ou ka voye yon tèks bay 311 sèvis la nan 311-692.

 

Kontakte DOT Anliy

Si ou gen nenpòt kesyon sou eta pèmi ou an, epi ou pa ka jwenn nou pa telefòn, ou ka sèvi ak fòm anliy nou an pou kominike
ak nou:

https://www1.nyc.gov/html/dot/html/contact/contact.shtml

Enstriksyon Anliy:

  1. Desann pou ale sou fòm anliy lan pou w rive sou kalite pwoblèm ou vle kontakte nou sou li an.
  2. Sou ki di “What’s the general topic” la, chwazi “Permits, Licenses or registrations”
  3. Sou fenèt ki di “What kind of place” (Ki kalite kote), Chwazi “Citywide Concern”.
  4. Dekri enkyetid ou a ak mezi detay posib nan bwat deskripsyon an