Pèmèt machin yo apwouve yo jwenn aksè nan wout bis Church Street.

Pèmi pou Sikilasyon nan Lari a pa disponib nan platfòm nan kounye a.

Pou aplike pou Pèmi pou Sikilasyon nan Lari a, imèl:  Highwaypermits@dot.nyc.gov.