Pèmi Pakin pou Moun Andikape.

Nan moman an NYC PPPD la pa disponib nan platfòm sa a.

Yo bay moun ki gen yon andikap dirab ki agrave mobilite pou pakin nan lari NYC.

 

Pou Aplike pou Pèmi Eta NY la:

Telechaje Aplikasyon pou yon Pèmi Pakin pou Moun Andikape (pdf)

Oswa ale sou sitwèb nou an pou plis enfòmasyon:

https://nyc.gov/pppdinfo