אינדיווידועל אקאונט

Individual Account

 

 

 • עפנט אקאונט
 • ענדיגט פראפייל
 • מענעדזש פראפייל
 • זיך איינגעבן פאר דיסאביליטי פערמיטס
 • צולייגן ארגאניזאציעס

 

הויפט קאנטאקט

Primary Contact

 

 

 •  
 • עפנט אקאונט
 • ענדיגט פראפייל
 • מענעדזש פראפייל
 • מענעדזש ארגאניזאציעס
 • צולייגן/ טוישן צווייטע קאנטאקט
 • צולייגן/ טוישן דיוויזיעס
 • צולייגן/ טוישן ליאזאנס אדער באשטעטיגערס
 • פארלאנג צו טוישן הויפט קאנטאקט
 • פארלאנגען נאך פערמיטס

 

צווייטע קאנטאקט

 

Secondary Contact

 

 

 

 

 • עפנט אקאונט
 • ענדיגט פראפייל
 • מענעדזש פראפייל
 • מענעדזש ארגאניזאציעס
 • צולייגן/ טוישן צווייטע קאנטאקט
 • צולייגן/ טוישן דיוויזיעס
 • צולייגן/ טוישן ליאזאנס אדער באשטעטיגערס
 • פארלאנגען צו זיין הויפט קאנטאקט
 • פארלאנגען נאך פערמיטס

 

ליאזאן

 

Liaison

 

 

 

 

 • עפנט אקאונט
 • ענדיגט פראפייל
 • מענעדזש פראפייל
 • איינצוגעבן פאר בארעכטיגטע פערמיטס

 

 

באשטעטיגער

 

Approver

 

 • עפנט אקאונט
 • ענדיגט פראפייל
 • מענעדזש פראפייל
 • איבערקוקן אגענטור ביזנעס פארקינג פערמיטס (ABPP) אפליקאציעס

 

קיין ראלע באשטימט

 

No User Role

 

 • עפנט אקאונט
 • ענדיגט פראפייל
 • מענעדזש פראפייל
 • צוטריט צו הויפט קאנטאקט איינצלהייטן אויב רעגירונגס אגענטור אדער ארגאניזאציעס איז איינגעשריבן אין APA
 • קיין באנוצער ראלע באשטימט דורך רעגירונגס אגענטור אדער ארגאניזאציעס